Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne

Urma zahm-ı  sineme peykân  peykân üstüne

Rîze-i  elmâs eker  her açtığı zahme o şûh

Lûtfu var olsun eder ihsân  ihsân üstüne

Dilde gam var şimdilik  lûtfeyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hânede  mihmân  mihmân üstüne

Yârdan mehcûr  iken düştük diyâr-ı  gurbete

Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler hakkına

Eylemişler Râsih’e bühtân  bühtân üstüne

                                                                                 Râsih

Çeşm : göz

Müjgân : kirpik

Zahm : yara

Urma : Vurma

zahm-ı  sineme :Sinemdeki yara

Peykân :Okun ucu

Rîze-i  elmâs : Elmas tozu

ihsân  : bağışta bulunma  ,karşılıksız verilen bağış ,lûtufta bulunma

Dil : Gönül

Gam :Sıkıntılı üzüntü

Sürûr : Sevinç , neş’e

Hâne : ev

Mihmân : misafir

Mehcûr : uzaklaşmış , ayrılmış , ayrı düşmüş,terk edilmiş

Dehr : zaman ,devir

Hicrân : ayrılık ,ayrılık acısı

Mey : içki

Bühtân : iftira ,bir kişiye onda bulunmayan bir özelliği isnat etme

Şiirin tahlili

Nazım biçimi: Gazel

Nazım birimi: Beyit ( beş beyit )

Bağlı olduğu gelenek : Divan edebiyatı

Ölçüsü: Arûz ölçüsü

Ahenk özellikleri:

Kafiyesi: aa ba ca da ea

müjgân üstüne  /a/

peykân üstüne /a  /  (ân zengin kafiye , üstüne redif)

zahme o şûh  /b/

ihsân üstüne  / a /

gelme ey sürûr / c /

mihmân üstüne / a /

diyâr-ı  gurbete / d/

hicrân üstüne / a /

demişler hakkına / e /

bühtân üstüne / a /

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne

Bir gamlı hazânın seherinde

Aman cânâ beni şâd et

Yorum yapın