Mahzun ne demektir?

Mahzun: Üzülen, üzgün anlamındadır.

Arapça hzn kökünden türemiştir.

Aynı kökten türeyen diğer kelimeler: Hüzün, tahzen, hazin, ahzan

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kelime ve müştaklarıyla yapılan tamlamalar:

cûşiş-i ahzânımla:Coşmuş hüzünlerim

külbe-i ahzânımı:Hüzün evi

Aşağıda mahzun kelimesi ve müştaklarının geçtiği bazı şiirler vardır.Mehlika Sultan

Mehlika Sultan’a aşık yedi genç Gece şehrin kapısından çıktı.
Mehlika Sultan’a aşık yedi genç Kara sevdalı birer aşıktı.

Bir hayalet gibi dünya güzeli Girdiğinden beri rü’yalarına;
Hepsi meshur, o muamma güzeli Gittiler görmeye Kaf dağlarına.

Hepsi, sırtında aba, günlerce Gittiler içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sardıkça gece Dediler: “Belki son akşamdır bu”

Bu emel gurbetinin yoktur ucu; Daima yollar uzar, kalp üzülür:
Ömrü oldukça yürür her yolcu, Varmadan menzile bir yerde ölür.

Mehlika’nın kara sevdalıları Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya,
Mehlika’nın kara sevdalıları Baktılar korkulu gözlerle suya.

Gördüler: “Aynada bir gizli cihan… Ufku çepçevre ölüm servileri…”
Sandılar doğdu içinden bir an O, uzun gözlu, uzun saçlı peri.

Bu hazin yolcuların en küçüğü Bir zaman baktı o viran kuyuya.
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü Parmağından sıyırıp attı suya.

Su çekilmiş gibi rü’ya oldu!.. Erdiler yolculuğun son demine;
Bir hayal alemi peyda oldu Göçtüler hep o hayal alemine.

Mehlika Sultan’a aşık yedi genç Seneler geçti, henüz gelmediler;
Mehlika Sultan’a aşık yedi genç Oradan gelmeyecekmiş dediler!..

Yahya Kemal Beyatlı

Mâî Deniz
 
Sâf ü râkid… hani akşamki tagayyür, heyecân?
  Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
  Uyuyor mâî deniz.

Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
  O hayâlât-ı perişânımla
  Müteşekkî, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…
 
Yok, bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar
  Rûh-ı ma‘sûmunu, ey mâî deniz;
  Âh, lâkin ne zarar;
  Ben bu gözlerle mükedder, âciz,
 
Sana baktıkça tesellî bulurum, aldanırım;
Mâî bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım…

Tevfik Fikret

Tablo
Ölümü sığdıramaz,
Akıl daracık koğuk.
Ölemez, çıldıramaz,
Ağlar boğuk boğuk.

İlaç yarım, şişede,
Koltuk mahzun, köşede,
Ev halkı telaşede,
Ölü yerde, sopsoğuk…

Necip Fazıl Kısakürek
Fuzuli’nin Her gören ayb etti âb-i dide-i giryânımı gazeliHer gören ayb etti âb-i dide-i giryânımı
Eyledim tahkik görmüş kimse yok cânânımı

Lâhza lâhza hûblar gördüm ki dil kasdındadır
Pâre pâre eyledim ben hem dil-i sûzânımı

Çok yetirme göklere efgânım ey kâfir sakın
İncinir nâ-geh Mesihâ işitip efgânımı

Kılma her sâ’at beni rüsvâ-yi halk ey berk-i âh
Eyleme rûşen şeb-i gam külbe-i ahzânımı

Çıkma ey divâne bâzâr-i melâmetten deyu
Muttasıl çâk-i giribânım tutar dâmânımı

Hansı büttür bilmezem imânımı gâret kılan
Sende îman yok ki sen aldın diyem imânımı

Ey Fuzûlî câne yetmişti gönülden şükr kim
Bağladım bir dil-bere kurtardım andan cânımı


Vezin: 
Fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilün


Aziz Mahmut Hüdâyi’nin , Diller aceb hayran olur nutk-i şerifi


Diller ‘aceb hayrân olur
Esrâr-ı zikrullâh ile
Yollar beğim âsân olur
Âsâr-ı zikrullâh ile


Nefsin hevâsından kesil
Zikr eyle Hakk’ı muttasıl
Saykallanır mir’ât-ı dil
Tekrâr-ı zikrullâh ile


Ger ister isen kurb-ı Hakk
Al ehl-i ‘irfândan sebak
Geldi zuhûra her varak
Eşcâr-ı zikrullâh ile


Ref’ olsa zulmânî hicâb
Dilden giderdi ızdırâb
Yap yap gönül kasrını yap
Mi’mâr-ı zikrullâh ile


Zikri bulup habl-i metîn
Muhkem tutar ehl-i yakîn
Dâim eder i’lâ-yı dîn
Izhâr-ı zikrullâh ile


İsterse ger kalbin safâ
Zikr eyle Hakk’ı dâimâ
Bîmâr olan bulur şifâ
Tîmâr-ı zikrullâh ile


Dilden kederler dûr olur
Mahzûn olan mesrûr olur
Zulmet Hüdâyî nûr olur
Envâr-ı zikrullâh ile

Mahzun ne demektir?


Beğenilen halk şiirleri

En güzel şarkı sözleri

Yorum yapın