9.sınıf biyografi ve otobiyografi konu anlatımı

9.sınıf biyografi otobiyografi ünitesi konu anlatımı:

Biyografi: Edebiyat, sanat, spor, siyaset, bilim, iş hayatı gibi alanlarda başarılarıyla  tanınmış  kişilerin  hayatlarının anlatıldığı yazı türüne biyografi denir.

 Kişilerin  hayatlarını , doğumlarından  ölümlerine  kadar bütün safhalarıyla  anlatan eserlerdir.

 Biyografinin belli başlı özellikleri şunlardır:

1. Biyografi yazarı hayatını yazdığı kişiyle aynı dönemde yaşamak zorunda değildir.

2.Biyografide anlatıcı kurmaca bir kişi değil bizzat yazarın kendisidir.

3.Uzun araştırmalar yapılıp  dikkatli bir şekilde nesnel olarak yazılmalıdır.

4.Kişinin hayatı bütün yönleriyle ve ilgi çekecek şekilde anlatılmalıdır.

5.Bilgi ve  belgelere dayanmalıdır.

6. Varsa kişinin günlükleri , mektupları , hatıraları incelenmeli ve bunlar biyografiye kaynak teşkil etmelidir.

7.Biyografisi yazılan kişi ile ilgili varsa başka insanların şahitliklerinden de yararlanılmalıdır.

8.Titiz bir araştırmayla yazılan biyografi aynı zamanda tarihçiler için bir belge niteliği taşır.

Dünyada biyografi:

Milattan sonra I. yüzyılda yaşayan Plutarkhos’un  “Paralel Hayatlar” adlı eseri türün bilinen ilk eseridir.

Yine dünyada çok bilinen diğer biyografiler :

İngiliz William Roper :Thomas More’un Hayatı

Avusturyalı Stefan Zweig :Üç Büyük Usta

 Tanzimat Dönemi’nde biyografi:

 Beşir Fuat :Victor Hugo

 Namık Kemal :Evrakı Perişan ( Selahattin Eyyubi ,Fatih Sultan Mehmet Han,Yavuz Sultan Selim Han)

Recaizade Mahmut Ekrem : Kudemadan Birkaç Şair( Sinanpaşa ,Fuzuli ,Baki ,Ebussuud Efendi ,Nef’i, Nabi , Nedim vs  biyografileri)

Muallim Naci : Osmanlı Şairleri

 Mehmet Süreyya Bey :Sicilli Osmani

 Servet-i Fünun dönemi’nde biyografi:

 Süleyman Nazif: Mehmet Akif

 Ahmet Rasim :İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi

Cumhuriyet Dönemi’nde biyografi:

 Şevket Süreyya Aydemir: Tek Adam (Mustafa Kemal’in biyografisi)

 Şevket Süreyya Aydemir: İkinci adam (İsmet İnönü’nün biyografisi)

 İlhan Geçer: Cahit Sıtkı Tarancı

 Mithat Cemal Kuntay :Namık Kemal

 Yakup Kadri  Karaosman Karaosmanoğlu :  Atatürk

 Beşir Ayvazoğlu: Yahya Kemal

 Muzaffer Uyguner : Sait Faik Abasıyanık

 Asım Bezirci: Orhan Veli, Sabahattin Ali

Biyografik roman : Bir kişinin hayatını roman kurgusu şeklinde anlatan eserlere biyografik roman denir.

Oğuz Atay :Bir bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan

Mehmet Emin Erişirgil : Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı

Mehmet Emin Erişirgil : Mehmet Akif: İslamcı Bir Şairin Romanı

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) : Uluç Reis  

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı) : Turgut Reis

Tahir Alangu :Ömer Seyfettin:Ülkücü Bir Yazarın Romanı

 Orhan Okay: Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar

 belli başlı biyografik roman örnekleridir.

(biyografi ve otobiyografi konu anlatımı)

Modern biyografi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir fakat Türk edebiyatında eskiden beri var olan tezkireler ,biyografi türünün bizdeki örnekleridir.

  Tezkire

Tezkiretü’ş  Şuara yani kısaca Şair tezkireleri adı verilen bu eserlerde yazarlar, kendinden önce yaşayan veya çağdaşı şairlerin kısaca hayat hikayelerinden bahseder, edebi yönlerine dikkat çeker ve şiirlerine örnek olarak seçtiği üç, beş tanesi alınarak tezkiresine kaydeder.

 1.Türk edebiyatının bilinen ilk tezkiresi Ali Şir Nevai’nin “Mecalisün Nefais” adlı eseridir.

 (Ali Şir Nevai ;bugünkü Afganistan’ın Herat şehrinde doğmuş, babası vezir ,kendisi de valilik ve vezirlik yapmış tanınmış ve zengin bir ailenin çocuğudur.Daha sonra memuriyetten İstifa ederek ömrünü ilme adamış çok sayıda eser yazmıştır.En önemli eseri Farsça ve Türkçe’nin mukayesesini yaptığı” Muhakemetü’l Lugateyn” adlı eseridir. eserlerini Çağatay Türkçesi ile kaleme almıştır.)

2.Anadolu bilinen ilk tezkire Sehi Bey tarafından yazılan “Heşt Behişt” adlı eserdir .

3.Latifi’nin Tezkiretü’ş Şuara’sı Anadolu’da yazılan ikinci  tezkiredir. Şairler alfabetik olarak dizilmiş olup , objektif bir eserdir. Edebi tenkit ilkeleri de göz ardı edilmemiştir.

4.Ahdi’nin Gülşen-i Şuara’sı Anadolu’da üçüncü tezkiredir . Ahdi Bağdatlı’dır eserinde özellikle Doğu bölgelerindeki az bilinen şairlere yer varmesi yönüyle önemlidir.( Gülşen-üş Şuara e kitap )

5.Aşık Çelebi’nin  Meşairüş Şuara  Anadolu’da  dördüncü tezkiredir. Bu eser Ebced harflerine göre tanzim edilmiştir

6.Kınalızade Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş  Şuara’sı  Anadolu’da beşinci  tezkiredir. Kınalızade ,Bursalı’dır kadılık yapmıştır ,eserde 600 şair ve 6 padişah hakkında bilgi  örnek şiirler vardır.

Otobiyografi

Otobiyografi:Bir yazarın kendi hayat hikâyesini yine kendisinin yazmasıyla ortaya çıkan türe otobiyografi denir.

Otobiyografi yazarı herhangi bir alanda başarılarıyla öne çıkan kimselerdir.

(Otobiyografiye öz yaşam öyküsü de denir.)

Otobiyografinin Özellikleri

1.Özneldir.

2.Sağlam bir hafıza gerektirir.

3.Anılara dayanır.

4.Sade bir dille yazılır.

5.Çevresindeki insanlardan da bahseder.

6.Anlatıcı kurmaca değil birinci tekil şahıstır.[Ben]

7.Her ne kadar öznel de olsa gerçekler göz ardı edilmemelidir.

Otobiyografi ve hatıranın farkı şudur:

Otobiyografiler çok geniş ve kapsayıcı eserlerdir. Anı daha dar bir geçmişteki hatıraları anlatır . Anı otobiyografi içinde bir bölümdür sadece.

Edebiyatımızda ilk otobiyografi örneği Kâtip Çelebi‘nin “Mizan-ül Hâk“adlı eserinin hatime(bitiş) bölümüdür.

Belli başlı otobiyografiler şunlardır:

Şevket Süreyya Aydemir’inSuyu Arayan Adam

Abidin Dino’nun ,”Kısa Hayat Öyküm

Amerikan edebiyatından Paul Auster’in “İç Dünyamdan Notlar”

İngiliz edebiyatından Andre Gide :”Tohum Ölmezse”

Bir yazarın kendi hayatını romanlaştırmasıyla ortaya çıkan romana otobiyografik roman denir.Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” en meşhur otobiyografik romandır.

Portre: Kişinin kendine has ,karakteristik özellikleriyle tanıtılmasını amaçlayan eserlerdir.

Dış görünüşün anlatıldığı portrelere fiziki portre denir.

İç dünyasının ,duygularının,düşüncelerinin anlatıldığı portrelere ruhi portre (psikolojik portre) denir.

Genellikle bu ikisi birlikte verilir.

Monografi: Özel bir konunun veya bir meselenin derinlemesine incelenerek ayrıntısıyla yazılmasıyla ortaya çıkan eserlerdir.

Bir kişi,yer,olay veya eser üzerine olabilir.

Öz Geçmiş (CV ):Günümüzde çoğunlukla iş başvurularında kullanılan bir türdür.Kişinin kendi hayat hikâyesini kısaca özetler;öğrenim durumunu ,kabiliyetlerini,iş tecrübelerini anlatır.

CV , günümüzde beynelmilel kullanılan bir kısaltmadır. Latince Curriculum Vitae =Öz geçmiş ,anlamında kelime grubunun kısaltmasıdır.

Hâl Tercümesi: Osmanlı Dönemi’nde bir şahsın kendi öz geçmişini anlattığı yazılardır.

9.Sınıf Roman  konu anlatımı

biyografi ve otobiyografi konu anlatımı