11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 2.yazılı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 2.yazılı

Cevapları aşağıda:

                                          2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ………………………………  MTAL

                                           11. SINIFLAR    TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI I. DÖNEM II. YAZILISI

Adı,soyadı:

Sınıfı, numarası:

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A. Tanzimat Dönemi’nde gazete, yeni edebî türlerin tanınmasını sağlamıştır.
B. Tanzimat edebiyatçıları vatan, hürriyet, adalet gibi kavramları ilk kez kullanmışlardır.
C. Tanzimat edebiyatçıları edebiyatı, toplumu eğitmenin bir aracı olarak görmüşlerdir.
D. Tanzimat edebiyatçıları dilde sadeleşme görüşünü benimsemişlerdir.
E. Tanzimat şiirinde hem içerik hem de biçim bakımından eskiye bağlı kalınmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi şiirinin temaları arasında yer almaz?
A) Vatan sevgisi      B) Özgürlük      C) Haksızlıklarla mücadele        

 D) Karamsarlık                       E) Yasalar önünde eşitlik


3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem özelliklerinden biri değildir?
A) Şairler, konu ve tema bakımından kendinden önceki şairleri taklit ederek yazdılar.
B) Toplum için sanat anlayışı bu dönemde benimsendi.
C) Halkın anlayacağı bir dille yazmanın gerekliliği savunuldu.
D) Şiir, şekil bakımından eskiye bağlılığını korudu.
E) Özgürlük ve adalet gibi kavramlar ilk kez edebiyata girdi.

4. Türk edebiyat gelenekleriyle ilgili kronolojik sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Fecriati Edebiyatı- Tanzimat Dönemi Edebiyatı – Servetifünun Edebiyatı-Milli Edebiyat Dönemi
B) Tanzimat Edebiyatı – Servetifünun Edebiyatı – Fecriati Edebiyatı- Milli Edebiyat Dönemi

C) Tanzimat Edebiyatı – Milli Edebiyat Dönemi -Servetifünun Edebiyatı – Fecriati Edebiyatı
D) Servetifünun Edebiyatı – Tanzimat Edebiyatı – Fecriati Edebiyatı- Milli Edebiyat Dönemi
E) Tanzimat Edebiyatı – Servetifünun Edebiyatı- Milli Edebiyat Dönemi – Fecriati Edebiyatı

5. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Ses akışına önem verme
B) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma
C) Nazmı nesre yaklaştırma
D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
E) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme

6. Serveti Fünun sanatçılarıyla ilgili cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Cenap Şehabettin müzikaliteye önem vermiştir.
B) Tevfik Fikret, çocuklar için de şiirler yazmıştır.
C) Tevfik Fikret aruzu Türkçeye başarılı bir biçimde uygulamıştır.
D) Cenap Şehabettin, kafiye göz içindir anlayışını benimsemiştir.
E) Cenap Şehabettin, sanat sanat içindir anlayışını benimsemiştir.

7. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A. Tanzimat Fermanı Gülhane Hattı Hümayunu diye de anılır.
B. Tanzimat edebiyatının ilk şairleri, Mehmet Akif Ersoy  ve Yahya Kemal’dir.
C. Tanzimat edebiyatının ilk temsilcileri Sanat toplum içindir anlayışıyla eser vermişlerdir.
D. Servetifünun Dönemi’nde şiirde Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin  öne çıkan şairler olmuştur.
E. Fecri Aticiler bir beyanname ile kuruluşlarını duyurmuşlardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati şairlerinden biridir?
A) Cenap Şehabettin          B) Namık Kemal       C) Ahmet Haşim    D) Recaizade Mahmut Ekrem      E) Abdülhak Hâmid Tarhan

9. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin özelliklerinden biri değildir?

A. Servetifünun Dönemi’nde Batı edebiyatı örnek alınmıştır.
B. Servetifünun Dönemi’nde roman ve hikâyede başarı sağlanamamıştır.
C. Servetifünun Dönemi’nde ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
D. Servetifünun Dönemi’nde “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla eser verilmiştir.
E. Servet- i Fünun dergisi etrafında oluşan Avrupai Türk edebiyatını ifade etmek için “Edebiyatı cedide” terimi kullanılmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Topluluğu’nun uzun ömürlü olmayışının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Güçlü eserler verilememesi
B) Servetifünuncuların etkisinden kurtulunamaması
C) Güçlü bir Millî Edebiyat akımının başlaması
D) Verilen eserlerin bireyselliğin dar kalıplarını aşamaması
E) Siyasi otoritenin topluluk üyeleri arasında güvensizlik yaratması

11. Aşağıdakilerden hangisi sadece şiirle ilgili bir akımdır?
A) Parnasizm                  B) Realizm           C) Romantizm                                   D) Klasisizm            E) Natüralizm

12. Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerinden biri değildir?

A) İnsanı toplumsal bir yaklaşımla anlatır , onların sorunlarını dile getirirler.

B) Şiir dili her şeyin üzerinde tutulmaktadır.

C) Sanat sanat içindir ilkesi geçerlidir.

D) Amaç güzel şiiri yazmak olduğu için kendile­rine özgü bir imge düzenleri vardır.

E) İdeolojik kaygılardan uzak, okuyucuda estetik haz uyandıran şiirler yazma eğilimindedirler.

13. Aşağıdaki şiir- şair eşleştirmelerinden yanlış olanı hangisidir?

A) Ferda-Tevfik Fikret

B) Makber- Abdülhak Hamit Tarhan
C) Elhanı Şita- Cenap Şahabettin
D) Hürriyet Kasidesi- Mehmet Akif Ersoy
E) Merdiven- Ahmet Hâşim

14. Aşağıdaki şair –dönem eşleştirmelerinden yanlış olanı hangisidir?
A) Şinasi – Tanzimat 1. Dönem
B) Mehmet Emin Yurdakul – Tanzimat II. Dönem
C) Bahtiyar Vahapzade – Azerbaycan
D) Şehriyar – Güney Azerbaycan
E) Tevfik Fikret –Serveti Fünun

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 2.yazılı

15. Millî Edebiyat dönemi  ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Millî Edebiyat şairleri ses ve söyleyişte olduğu gibi imgelerde de yalınlığı(sadeliği) tercih etmişlerdir.
B. Millî Edebiyat Dönemi’nde konular daha çok yerli hayattan ve tarihten alınmıştır.
C. Millî Edebiyat Dönemi’nde, eserlerde halk dili tercih edilmiştir.
D. Millî Edebiyatçıların en etkili yayın organı “Genç Kalemler” dergisi olmuştur.
E. Millî Edebiyat şiirinde ölçü olarak aruz kullanılmıştır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatçıların başlıca amaçlarından biridir?
A) Yeni nazım biçimleri oluşturmak.
B) Sanatta ve edebiyatta yerli ve millî konuları işlemek.
C) Batı’daki kuruluşlar ile sürekli ilişkiler kurmak.
D) Fikir tartışmaları ile kamuoyunu aydınlatmak.
E) Sanat için sanat yapmak.

17.Aşağıdaki bilgilerden hangisi manzum hikaye de denilen manzumeler için yanlış bir bilgidir.

A. Manzumelerde anlatım olaya dayanır.
B. Manzumelerde öğreticilik ön plandadır.
C. Manzumelerde ölçü ve uyak kullanmak zorunlu değildir.
D. Manzumelerde yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılır.

E. Tevfik Fikret ve  Mehmet Akif Ersoy türün önemli temsilcileridir.

18. Millî Edebiyatçılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Milli konular işlenmelidir.
B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalar dilimizden atılmalıdır.
D) Şiir kapalı olmalı , imgeye ağırlık verilmelidir.
E) Dil sade olmalıdır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Bu davaya Av. Ali Bey’mi bakıyor?
B) TRT’deki beste yarışmasını ilgiyle takip ediyorum.
C) Bu iş yerinde 1989’dan beri çalışıyorum.
D) Metin Bey’i akşam yemeğine davet ettik.
E) İzmir’in dağlarında çiçekler açmıştı.

        ‘’   Yağmur yağarken eve geldim.  ‘’

20.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

A) Nesne, yüklem, özne  

B) Zarf tümleci , dolaylı tümleç , yüklem

C) Zarf tümleci, nesne, yüklem, özne
D) Özne , zarf tümleci , yüklem
E) Zarf tümleci, nesne, yüklem

            ‘’  Ali yazılıdan sonra kantine gitti. ‘’

21.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

A) Özne , nesne, dolaylı tümleç , yüklem,  

B) Zarf tümleci, nesne, yüklem
C)Özne ,  zarf tümleci, nesne, yüklem, özne
D) Zarf tümleci, zarf tümleci, özne, yüklem
E) Özne , zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

       ‘’    Komşunun köpeği gece boyunca havladı.  ‘’

22.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Nesne , yüklem,  özne 

 B) Zarf tümleci , nesne , yüklem
C) Zarf tümleci , nesne , yüklem , özne
D) Özne , zarf tümleci,  yüklem
E) Zarf tümleci , dolaylı tümleç , yüklem

‘’ İşçiler kapının önünde bir saat patronlarını beklediler. ‘’

23.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

A) dolaylı tümleç  ,Nesne, yüklem, özne  

B) Özne , dolaylı tümleç , Zarf tümleci , belirtili nesne ,yüklem
C) Zarf tümleci, nesne, yüklem, özne
D) Özne, zarf tümleci,belirtili nesne , dolaylı tümleç , yüklem
E) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

‘’  Ablam  gazoz kapağını açtı.’’

24.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

A) Özne ,  zarf tümleci,  yüklem

B) Zarf tümleci  , belirtili nesne , yüklem
C) Özne  , belirtili nesne, yüklem
D) Özne, yüklem , zarf tümleci
E) Özne, dolaylı tümleç,  yüklem

               ‘’  Fatma  sınıfa girdi. ‘’

25.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?

A) Nesne, yüklem, özne  

B) Özne , dolaylı tümleç,  yüklem
C) Zarf tümleci, nesne, yüklem,
D) Zarf tümleci, , özne, yüklem
E) Özne , nesne, yüklem

Başarılar

B   

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.dönem 2.yazılı cevapları: 1E 2D 3A 4B 5B 6D 7B 8C 9B 10E 11A 12A 13D 14B 15E 16B 17C 18D 19A 20B 21E  22D 23B 24C 25B

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) çıkmış sorular

TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı

AYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı